ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านเพิ่มเติม

หัวข้อข่าว

ประชุมคู่มือปฏิบัติผ้าครามธรรมชาติสกลนคร

จัดประชุมชี้แจงขั้นตอนและแนวทางในการขึ้นทะเบียนผู้ขอใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ผ้าครามธรรมชาติสกลนคร

ประชุมเพื่อพิจารณาผู้ขอใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ฯ

ประชุมคณะทำงานตรวจสอบ “ผ้าครามธรรมชาติสกลนคร” สินค้าสิ่งบางชี้ทางภูมิศาสตร์ ระดับจังหวัดสกลนคร

ประชุมเสวนาการจัดทำคู่มือระบบควบคุมภายในสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ผ้าครามธรรมชาติสกลนคร

ประชุมเสวนา เรื่อง “การจัดทำคู่มือระบบควบคุมภายในสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ผ้าครามธรรมชาติสกลนคร”