ภูมิปัญญาไทญ้อ ด้านสิ่งทอ

1.การเตรียมเส้นด้าย  
   
2.การมัดหมี่  
   
3.การย้อมสีคราม  
   
4.การค้นหูกและการทอ  
   
หมายเหตุ ไฟล์บีดอัด ดาวน์โหลดแล้วแตกไฟล์ด้วยโปรแกรม winzip หรือ winrar  

 

ศูนย์คราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  http://kram.snru.ac.th
อาคาร 1 ชั้น 2 เลขที่ 680 ม.11  ถ.นิตโย  ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
เบอร์โทรศัพท์ 042-744009 ภายใน 310
 Copyright © 2009 Sakon Nakhon Rajabhat University. All rights reserved.