หัวข้อข่าว

สรุปงานวิจัยด้านคราม

เกร็ดน่ารู้กับกูรูผ้าคราม

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เข้าศึกษาดูงานและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับงานวิจัยและบริการวิชาการด้านคราม ณ ศูนย์คราม สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

นิทรรศการ “ราชภัฏสกลนคร” กับการยกระดับท้องถิ่น ด้วยการวิจัยและบริการวิชาการ

Work shop  Carnival Handicraf

โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการใช้สีครามและสีธรรมชาติในอุตสาหกรรมที่หลากหลายสู่ความเป็นศูนย์กลางแห่งอาเซียน

“กูรู” หลักสูตรสร้างมาตรฐานย้อมผ้าคราม เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “กูรูผ้าย้อมคราม” กับการพัฒนาหลักสูตรมาตรฐานผ้าย้อมคราม และมาตรฐานกลุ่มจังหวัดสนุก

โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการใช้สีครามและสีธรรมชาติในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย สู่ความเป็นศูนย์กลางแห่งอาเซียน”

สถาบันวิจัยศิลปะวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าศึกษาดูงาน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ workshop มัดย้อมคราม ณ ศูนย์คราม สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

โครงการส่งเสริมศักยภาพให้กับนักศึกษาและศิษย์เก่าสู่การมีงานทำ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการมัดย้อมผ้าคราม