หัวข้อข่าว

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เข้าศึกษาดูงานและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับงานวิจัยและบริการวิชาการด้านคราม ณ ศูนย์คราม สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

นิทรรศการ “ราชภัฏสกลนคร” กับการยกระดับท้องถิ่น ด้วยการวิจัยและบริการวิชาการ

“กูรู” หลักสูตรสร้างมาตรฐานย้อมผ้าคราม เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “กูรูผ้าย้อมคราม” กับการพัฒนาหลักสูตรมาตรฐานผ้าย้อมคราม และมาตรฐานกลุ่มจังหวัดสนุก

สถาบันวิจัยศิลปะวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าศึกษาดูงาน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ workshop มัดย้อมคราม ณ ศูนย์คราม สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

โครงการส่งเสริมศักยภาพให้กับนักศึกษาและศิษย์เก่าสู่การมีงานทำ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการมัดย้อมผ้าคราม

อบรมเชิงปฏิบัติการ “แปรรูปผลิตภัณฑ์จากเศษผ้าย้อมครามให้เป็นเครื่องประดับ”

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การก่อหม้อครามและผ้ามัดย้อมคราม”

ศูนย์คราม

ประชุมคู่มือปฏิบัติผ้าครามธรรมชาติสกลนคร

จัดประชุมชี้แจงขั้นตอนและแนวทางในการขึ้นทะเบียนผู้ขอใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ผ้าครามธรรมชาติสกลนคร