ประชุมเสวนา เรื่อง “การจัดทำคู่มือระบบควบคุมภายในสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ผ้าครามธรรมชาติสกลนคร”

http://kram.snru.ac.th/wp-content/uploads/2016/07/กำหนดการคราม.pdf