ประชุมเสวนาการจัดทำคู่มือระบบควบคุมภายในสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ผ้าครามธรรมชาติสกลนคร

ประชุมเสวนาการจัดทำคู่มือระบบควบคุมภายในสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ผ้าครามธรรมชาติสกลนคร
วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30 – 17.00  ณ ห้องประชุมราชาวดี 1 โรงแรมอิมพีเรียล จังหวัดสกลนคร