ประชุมคณะทำงานตรวจสอบ “ผ้าครามธรรมชาติสกลนคร” สินค้าสิ่งบางชี้ทางภูมิศาสตร์ ระดับจังหวัดสกลนคร

ประชุมคณะทำงานตรวจสอบ “ผ้าครามธรรมชาติสกลนคร” สินค้าสิ่งบางชี้ทางภูมิศาสตร์ ระดับจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 1/2559
วันที่ 13 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมเทสรังสี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร