ประชุมคณะกรรมการชมรมผ้าครามธรรมชาติสกลนคร

ศูนย์คราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดประชุมคณะกรรมการชมรมผ้าครามธรรมชาติสกลนคร
วันที่ 15 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร