ประชุมเพื่อพิจารณาผู้ขอใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ฯ

ศูนย์ครามร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร และคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพผ้าครามธรรมชาติสกลนคร
จัดประชุมเพื่อพิจารณาผู้ขอใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ฯ เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 59