อบรมเชิงปฏิบัติการ “การก่อหม้อครามและผ้ามัดย้อมคราม”

ศูนย์ครามจัด อบรมเชิงปฏิบัติการ “การก่อหม้อครามและผ้ามัดย้อมครามให้กับโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและศิษย์เก่าสู่การมีงานทำ ในวันที่ 28 มีนาคม 2560 ณ หอประชุมจามจุรี 2 มีผู้ให้ความสนใจประมาณ 60 คน