การพัฒนาลวดลายผ้าอีสานด้วยการย้อมครามและสีธรรมชาติเพื่อการแปรรูปผลิตภัณฑ์สู่สากล: สกลนคร

สื่อประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการขายและท่องเที่ยวเพื่อเผยแพร่แบบออนไลน์และออฟไลน์ โครงการ “พัฒนาลวดลายผ้าอีสานด้วยการย้อมครามและสีธรรมชาติเพื่อการแปรรูปผลิตภัณฑ์สู่สากล” เป็นสื่อที่จัดทำขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานตามโครงการพัฒนาลวดลายผ้าอีสานด้วยการย้อมครามและสีธรรมชาติเพื่อการแปรรูปผลิตภัณฑ์สู่สากล

โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เพื่อพัฒนากลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการในพื้นที่ 6 จังหวัด ประกอบด้วย สกลนคร กาฬสินธุ์ มหาสารคาม หนองบัวลำภู บึงกาฬและเลย ที่สื่อถึงวิถีการผลิตผ้าทอมือย้อมด้วยสีธรรมชาติ แสดงความเป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของจังหวัดนั้นๆ ตลอดจนแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ที่น่าสนใจอย่างมากมาย