การอบรมเชิงปฏิบัติการในด้านคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมครามและสีธรรมชาติ

วันที่ 5-6 มีนาคม 2562 ศูนย์ครามได้จัดการอบรม เชิงปฏิบัติการในด้านคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมครามและสีธรรมชาติ โดยผู้เข้าร่วมคือกลุ่มผู้ผลิตและผู้ประกอบการจังหวัดสกลนคร ซึ่งมีผู้เข้าร่วมมากกว่า 50 ราย จาก 26 กลุ่ม เพื่อเรียนรู้ ทำความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ อันประกอบด้วย มาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับส่งแวดล้อม (Green Product : G) วิทยากรโดย คุณรุจิรา ชัยศิริถาวรกุล (สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) และสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications : GI) “ผ้าครามธรรมชาติสกลนคร”
วิทยากรโดยอาจารย์ ดร.ปทุมทิพย์ ม่านโคกสูง และได้มีลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ณ กลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านคำข่า อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร โดยคุณพิระ ประเสริฐก้านตง ซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับมาตรฐานทั้ง GและGI