การออกแบบลวดลายผ้าย้อมครามและสีธรรมชาติให้ตรงต่อความต้องการของตลาดสากล

วันที่ 20-21 มีนาคม 2562 ศูนย์ครามได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การออกแบบลวดลายผ้าย้อมครามและสีธรรมชาติให้ตรงต่อความต้องการของตลาดสากล” ให้กับกลุ่ม
ผู้ผลิตและผู้ประกอบการผ้าครามจังหวัดสกลนคร ซึ่งมีผู้เข้าร่วม 55 ราย จาก 31 กลุ่ม ได้รับเกียรติจากวิทยากร ประกอบด้วย คุณปราชญ์ นิยมค้า ผู้ประกอบการร้าน Mann Craft ผศ.ปกกสิณ ชาทิพฮด และอาจารย์อำนาจ สุนาพรม อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.สกลนคร และคณะ เพื่อร่วม ค้นหาเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ที่มีความโดดเด่นของชุมชน ถ่ายทอดเรื่องราวผ่านลวดลายสู่ผืนผ้า และการผสมผสาน สีสัน จากธรรมชาติ ทำให้ชุมชน ได้วิเคราะห์ศักยภาพ ของตนเอง และได้ลายผ้า ที่สื่อถึงความเป็นอัตลักษณ์ มากกว่า 30 ลวดลาย เพื่อเป็นการสร้างความหลากหลาย ให้กับลูกค้า และเป็นฐานข้อมูลให้ลูก หลาน สืบไป