กิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ทักษะการปลูกครามภายใต้โครงการ “น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่น

วันที่ 29 เมษายน 2662 ศูนย์ครามได้จัดกิจกรรม “การถ่ายทอดองค์ความรู้ทักษะการปลูกคราม”ภายใต้โครงการ “น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่น” โดยมี อาจารย์ประสิทธิ์ คะเลรัมย์ ตำแหน่งที่ปรึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิดและชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ กลุ่มเป้าหมายการอบรมในครั้งคือ ชุมชนบ้านโพนปลาโหลและชุมชนบ้านนางอย ต.นางอย อ.เต่างอย จ.สกลนคร ซึ่งเป็นผู้ที่มีความสนใจเรื่องกระบวนการผลิตคราม การอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณแม่ทองสิริ ปุกแก้ว ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสตรีทอผ้าชุมชน 2 เป็นวิทยากรผู้ให้องค์ความรู้ เทคนิคการปลูกคราม การเก็บเกี่ยว และรวมถึงช่องทางการตลาด จากการจัดกิจกรรมกลุ่มเป้าหมายได้เรียนรู้เทคนิค วิธีการปลูกคราม เพื่อที่จะสร้างอาชีพที่หลากหลาย และเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนต่อไป