การศึกษาดูงานกลุ่มผลิตผ้าย้อมครามต้นแบบภายใต้โครงการ “น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่น”

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ได้จัดกิจกรรม “การศึกษาดูงานกลุ่มผลิตผ้าย้อมครามต้นแบบ”ภายใต้โครงการ “น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่น”กลุ่มเป้าหมายการอบรม ในครั้งคือ ชุมชนบ้านโพนปลาโหลและชุมชนบ้านนางอย ต.นางอย อ.เต่างอย จ.สกลนคร ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ กลุ่มผ้าย้อมครามบ้าน อูนดง-หนองไชยวาลย์ และ กลุ่มผ้าย้อมคราม อนุรักษ์ฝ้ายย้อมคราม(ไทเทิงภู) ซึ่งเป็นกลุ่มที่ประสบความสำเร็จและเป็นผู้เชี่ยวชาญในการผลิตคราม จากการจัดกิจกรรมกลุ่มเป้าหมายได้เรียนรู้การก่อหม้อคราม สูตรที่ใช้ในการก่อหม้อซึ่งมีความเฉพาะในท้องถิ่น รวมถึงการผลิตเนื้อครามและเส้นใย โดยมีกระบวนการผลิตที่เป็นธรรมชาติ เพื่อที่จะเป็นตัวดึงดูดลูกค้า และสร้างสุขภาพที่ดีให้กับเราที่เป็นผู้ผลิต ได้สิ้นค้าที่มีคุณภาพให้กลุ่มผู้บริโภค และนำความรู้ที่ได้กลับไปประยุกต์ใช้ในชุมชน สืบไป