มัคคุเทศก์น้อย EP/MEP ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศึกษาดูงานศูนย์คราม

มัคคุเทศก์น้อย EP/MEP ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ศึกษาดูงาน ประวัติ ความเป็นมา ของคราม
พร้อมทั้ง ร่วมทำworkshop สมุดปกคราม